ปูนา

ปูนา

ปูนา เป็นสัตว์น้ำจืดในตระกูลปู Parathelphusidae ในสกุล Somanniathelphusa แหล่งที่มามักจะอยู่ในนาข้าวที่เรียกว่าปู

ปูนา ที่พบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงบางส่วนของเอเชียตะวันออก Kasornorn เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในประเทศไทยปูถือเป็นศัตรูพืชของข้าว เพราะปูจะกัดข้าวดำที่เพิ่งปลูกใหม่ทำให้เกษตรกรปลูกดำหลายครั้ง

นอกจากนี้ปูยังขุดรูในทุ่ง ทำให้คันนาไม่สามารถเก็บน้ำได้ แต่ปูมีราคาถูกและหาง่ายโดยเฉพาะในวิถีชีวิตชนบท และเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารประเภทต่าง ๆ เช่นส้มตำ

ปูบางประเภทเช่น S. dugasti มีการแพร่กระจายของดินแดนสูงถึง 40 จังหวัด ในภาคกลางมีปู 3 สายพันธุ์ ในภาคใต้มี 2 สายพันธุ์ ในภาคเหนือบางจังหวัดมีเพียงหนึ่งสายพันธุ์

ปูนา
ปูนา

ปูนา

Ricefield crabs are freshwater crab species in the family. Parathelphusidae in the genus Somanniathelphusa The source is usually in the rice fields, so called crab.

Crab spreading is common in Southeast Asia, including some parts of East Asia. Kasornorn, rice grower in Thailand Crab fields are considered pests of rice. Because the crab will bite the newly planted black rice causing the farmers to plant the black many times

In addition, the crabs also dig holes in the fields. Causing Khanna to not be able to store water But crabs are cheap and easy to find, especially in the rural way of life. And is an ingredient for cooking different types of food such as papaya salad.

Some types of crabs, such as S. dugasti, have a territorial spread of up to 40 provinces. In the central region there are 3 species of crabs. In the south there are 2 species. In the north, some provinces have only one species.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google <<<<

ติดตามข่าวสารโลกใต้พิภพเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<